Allmänna villkor för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB:s Internettjänster 

1. Tillämplighet etc. 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan den juridiska person ("Kunden") som med Svenska Uppfinnareföreningens Service AB ("SUF") tecknat avtal om en eller flera av de Internettjänster ("Tjänsterna") som SUF tillhandahåller. Med Användare avses den eller de fysiska personer hos Kunden som använder Tjänsterna och som anmälts av Kunden till SUF. Avvikelser från de allmänna villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande. 

2. Rättigheter 

2.1 Alla rättigheter till Tjänsterna tillkommer SUF eller tredje part med vilken SUF har träffat avtal. Kunden erhåller inte några rättigheter till Tjänsterna utöver vad som anges i dessa allmänna villkor. 

2.2 SUF upplåter till Kunden en icke exklusiv, ej överlåtbar rätt att under avtalstiden använda Tjänsterna för internt bruk i enlighet med dessa allmänna villkor. Om Kunden tillhör en koncern innefattar rätten till användning för internt bruk även användning inom den aktuella koncernen. 

3. Användare och behörigheter 

3.1 Tjänsterna får användas av de Användare som meddelats till SUF. Kunden får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av SUF tilldelade användarbehörigheter. Kunden ansvarar gentemot SUF för Användares nyttjande av Tjänsterna såsom för egen användning. Se även punkt 6.3. 

4. Support och drift av plattform 

4.1 Teknisk support på SUFs tjänster sker genom e-post till info@uppfinnare.se. 

4.2 Supporten besvarar frågor hänförliga till den tekniska plattformen.

4.3 Backup på material i SUFs plattformar sker dagligen. 

5. Betalning 

5.1 Kunden är skyldig att erlägga avgifter för Tjänsterna i enlighet med vad som avtalats mellan Kunden och SUF. Faktura ska betalas inom 15 dagar från fakturadatum. SUF har rätt att debitera påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.  För medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen är licens till detta verktyg kostnadsfritt.

6. Ansvarsbegränsning 

6.1 Utöver vad som anges i punkt 9.4 har SUF inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. SUF ansvarar således inte för sakfel i Tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information och material i Tjänsterna. SUFs ansvar gentemot Kunden är begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättning som SUF erhållit från Kunden för Tjänsternas tillhandahållande. SUF ansvarar inte i något fall för Kundens indirekta förluster. 

6.2 Kunden tar ansvar för det material som Kunden publicerar på SUFs plattform. SUF tar inte ansvar för att Kundens material är korrekt. 

6.3 SUF upprätthåller en marknadsmässig säkerhet på sina plattformar. Kunden tar ansvar för att användaruppgifter och annan typ av tillgång till plattformarna inte används eller sprids till obehöriga, d v s till annan än den Kunden anmält som användare (se ovan). Vidare svarar Kunden för att under avtalstiden bara använda Tjänsterna för internt bruk och att någon spridning av den information som innefattas av Tjänsten inte sker till annan än Kunden. Kunden ska vara medveten om att publicering av material på webben omfattar risker och ska därför iaktta försiktighet och eftertanke vid publicering. 

7. Personuppgifter

7.1 De personuppgifter avseende Användare som lämnas av Kunden och/eller Användare i samband med beställning och användning av Tjänsterna behandlas av SUF i egenskap av personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna och för viss statistik och utvärdering. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål, eventuellt i samverkan med SUFs samarbetspartners. Användare som inte vill ha marknadsföringsinformation kan kontakta SUF som då noterar en marknadsföringsspärr. Användare har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om henne/honom i SUFs verksamhet. Användare som anser att en uppgift om henne/honom är felaktig eller missvisande bör utan dröjsmål kontakta SUF. Kontaktinformation finns publicerad på www.uppfinnare.se.

8. Överlåtelse 

8.1 Kunden får inte överlåta sina rättigheter till annan utan SUFs skriftliga medgivande. 

9. Avtalstid och förtida upphörande 

9.1 Om inget annat har avtalats tillhandahålls Tjänsterna i en abonnemangsperiod om 12 månader. 

9.2 Part har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt brott mot dessa allmänna villkor eller vad som i övrigt har avtalats. 

9.3 SUF har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om Kunden inte erlagt betalning trots betalningspåminnelse. 

9.4 Kunden har rätt att säga upp avtalade Tjänster till omedelbart upphörande om SUF inte avhjälpt fel i Tjänsterna inom 10 dagar från Kundens reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär olägenhet för Kunden. 

10. Villkorsändringar 

10.1 SUF har rätt att från tid till annan ändra dessa villkor. Villkorsändring träder i kraft tidigast trettio dagar efter det att SUF meddelat ändringen skriftligen, via e-post eller på SUFs webbplats (www.uppfinnare.se). Vid villkorsändring har Kunden rätt att säga upp abonnemang och andra avtal till upphörande på den av SUF angivna dagen för ikraftträdande av ändringen. Kunden skall anses ha accepterat villkorsändring om Kunden inte vidtagit uppsägning enligt vad som nu sagts. Erlagda abonnemangsavgifter och andra förutbetalda avgifter återbetalas inte vid Kundens uppsägning enligt vad som nu sagts.